இந்திய வரலாறு : பொது அறிவு வினாடி வினா 3

இந்திய வரலாறு குறித்து கேள்விகளோடு அவற்றின் வரலாற்றுக் குறிப்பையும் தந்திருக்கிறோம். இது இன்னும் அழுத்தமாக அந்த செய்தியை நினைவில் நிறுத்த பயன்படும். முயன்று பாருங்கள்! வாழ்த்துக்கள்!

தோழமையுடன்
வினவு

Taj Mahal   vinavu quiz