இந்திய – தமிழக நதிகள் : பொது அறிவு வினாடி வினா – 4

இன்றைய வினாடி வினாவில் தமிழக - இந்திய நதிகள் குறித்த கேள்விகள், குறிப்புக்கள் இருக்கின்றன. முயன்று பாருங்கள், வாழ்த்துக்கள்!
வினவு

India rivers